Thursday, 30 Mar 2023
blog

Biểu giá giao dịch chứng khoán tại MBS – KHCN

      STT

Nội dung

Biểu phí

I

Cổ phiếu/trái phiếu chưa niêm yết do MBS thực hiện QLCĐ, Đại lý đăng ký lưu ký

1

Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu

0,2% theo mệnh giá/năm.
Tối thiểu 50.000 VNĐ/ Hợp đồng/năm, tối đa 5.000.000 VNĐ/ Hợp đồng/năm

2

Phong tỏa và theo dõi quyền phát sinh theo yêu cầu

0,2% theo mệnh giá/năm.
Tối thiểu 50.000 VNĐ/ Hợp đồng/năm, tối đa 10.000.000 VNĐ/ Hợp đồng/năm

II

Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết

1

Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu chỉ thực hiện tại MBS, không thực hiện tại VSD

*Phí thu cho MBS: 0,2% theo mệnh giá /năm.

Tối thiểu 50.000 VNĐ/ Hợp đồng/năm, tối đa 5.000.000 VNĐ/ Hợp đồng/năm.

2

Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu có thực hiện tại VSD

*Phí thu cho MBS: 0,2% theo mệnh giá.

Tối thiểu 50.000 VNĐ/ Hợp đồng, tối đa 5.000.000 VNĐ/ Hợp đồng.

*Phí trả VSD: Theo quy định của BTC/VSD từng thời kỳ.

Post Comment